Računovodski servis

Računovodski servis je v veliko pomoč ne samo podjetjem, temveč tudi društvom, ne glede na njihov obseg delovanja in poslovanja. Poiskali vam bodo ustrezna sodila za razvrščanje posrednih stroškov ter ugotavljanje načina opravljene dejavnosti, torej ali gre za pridobitne ali nepridobitne dejavnosti. Društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. To v praksi pomeni dvojno vodenje.

Z ločenim vodenjem pridobitne dejavnosti društva boste davčni upravi dokazovali, da iz naslova pridobitnega dela dejavnosti društev ne ustvarjate dobička, oziroma če ga, je ta del obdavčen. Profesionalni računovodski servis se zaveda, da namen ustanovitve društva in delovanja društva ni pridobivanje dobička, temveč uresničevanje skupnih interesov. Na podlagi tega znajo prisluhniti vašim željam in računovodske storitve prilagodijo in oblikujejo po meri vašega poslovanja, ne glede na obseg ter delo, ki ga opravljate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *